Historie KA U3V‎ > ‎

Rok 1995-1998


29. června 1995 ukončili první absolventi Univerzity třetího věku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tříleté studium v oboru Péče o člověka a jeho zdraví slavnostní promocí. Své studium začínali imatrikulací 29.10.1992. Promovalo celkem 25 studentů seniorů a všichni dostali Osvědčení o ukončení studia.


Slavnostní promoce v Koncertní síni Otakara Jeremiáše

Úryvky ze závěrečného proslovu jednoho studenta stojí za to citovat:
„…Svoji řeč bych chtěl uvést slovy římského filozofa: „K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.…

…je známo, že kvalita života je určována celým souborem faktorů. Tím nejpodstatnějším je být neustále činným… Sokrates se teprve ve stáří naučil hrát na lyru a sám Cicero teprve v pozdním věku začal studovat řeckou literaturu…“

 
1996/1997

Založení klubu 16.5.1996

5.2.1996 byl vytvořen přípravný výbor budoucího Klubu absolventů U3V při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity ve složení: Růžena Somrová, Věra Vítová a František Nejedlý. Do klubu se přihlásilo celkem 19 absolventů.

Na ustavující schůzi 16. května 1996 byl zvolen výbor ve složení:

Předsedkyně a kronikářka: Růžena Somrová

Místopředsedkyně :            Věra Vítová, Ing.

Hospodářka:                       Růžena Navarová


Členové:   Anna Turečková a František Nejedlý

 Jak uvedla předsedkyně Klubu Růžena Somrová, kolektiv seniorů absolventů chce pokračovat jak ve vzdělávání, tak i v kontaktech s fakultou. A neměly by to být jenom přednášky, ale také výjezdní exkurze a semináře.

Tento klub by nemohl fungovat bez podpory vedení fakulty, zejména děkanky ZSF doc. PhDr. Jany Šemberové, CSc. Přestože se vyskytovaly různé technické problémy, například nedostatek finančních prostředků pro přednášející nebo učební prostory, byl dohodnut další vzdělávací cyklus přednášek. Měly by být jednou za měsíc v rámci volné výuky, bez zkoušek.

Prostřednictvím Rektorátu doc. Jiřího Divíška, byly požádány ostatní fakulty JU, zda by jejich vyučující mohli přednášet pro absolventy U3V.  Přihlásila se PF, Biologická a VŠZ.   

Na ustanovující schůzi byly vytyčeny úkoly:

-          připravit Osnovu vzdělávacího programu pro akad. rok 1996/1997

-          organizačně zajistit soustředění ve školícím středisku Pedagogické fakulty v Tejmlově na 

           Šumavě (Javorník), který pomohl zajistit doc. Gabriel Švejda

-          byl schválen roční příspěvek na drobné výdaje klubu ve výši 100,- Kč

-          připravit Statut Klubu absolventů U3V

-          zavést pokladní deník a koupit kroniku

-          zajistit legitimace pro členy klubu

Součástí tohoto setkání byla i přednáška prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc. Na téma „Chováme se jako zvířata?“

Ve dnech 30. září až 2. října 1996 se uskutečnilo soustředění členů klubu ve školícím středisku Pedagogické fakulty v Tejmlově. Kromě členů klubu se zúčastnili: rektor JU doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc., děkanka ZSF doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., předseda Asociace U3V ČR prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., předseda Klubu absolventů U3V I. Lékařské fakulty UK Praha Ing. J. Dojáček. Toto soustředění bylo první aktivitou klubu. Program připravil doc. Dr. Gabriel Švejda, CSc.  Náplní soustředění byly přednášky týkající se nejen možností a podmínek studia seniorů u nás i v zahraničí, ale i přednášky odborné, které se týkaly ekologické problematiky jižních Čech, otázky tělesné výchovy a jejího vlivu na zdraví, významu relaxace a psychoterapie v lidském životě. Josef Strada ze Zemědělské fakulty zvyslovil uznání a obdiv nad velkým zájmem a náročností této studentské kategorie.

doc. Dr. Gabriel Švejda, CSc. z Pedagogické fakulty zdůraznil, že členům klubu jsou otevřeny všechny dveře fakult Jihočeské univerzity a mohou si vybírat přednáškové okruhy podle svého zájmu.

Členové klubu obdrželi program přednášek na následující akademický rok 1996/1997. Cyklus přednášek navazoval na témata tohoto soustředění.


Všechny aktivity zajišťuje děkanka Zdravotně sociální fakulty Jana Šemberová. 

Přednášky, které se uskutečňovaly na ZSF JU, Jírovcova 24, 1.p., učebna B,  od 9 hod.:

21.11.1996 - Biologie, ekologie a životní prostředí – Doc. RNDr. Pavel Blažka, CSc.

19.12.1996 - Molekulární podstata dědičnosti – Doc. RNDr. M. Ondřej, DrSc.

16.1.1997   - Ochrana genofondu – Prof. RNDr. Z. Veselovský, CSc.

20.2.1997   - Zahradnictví – Doc. Ing. Josef Strada, CSc.

20.3.1997   - Chov drobného hospodářského zvířectva – Doc. Ing. Jiří Václavovský, CSc.

17.4.1997   - Vliv turistiky na les a zvěř – Ing. Vladimír Hanzal, CSc.

22.5.1997   - Alternativní potraviny a zdravá výživa – Doc. Ing. Jan Moudrá, CSc.

19.6.1997   - Závěrečné hodnocení studijního roku 1996/1997 


   _________________________________________________________________
1997/1998

V kronice nejsou žádné záznamy o tom, že by bylo zahájení nového akademického roku opět v Tejmlově.

Přednášky:

20.11.1997 Vznik Starého zákona – ThDr. Petr Chalupa, TF

18.12.1997 Vznik Nového zákona – ThDr. Ladislav Heryan, TF

15.1.1998 Bohatství a využití archivních pramenů – PhDr. Václav Rameš ze Státního archivu

                 Třeboň

19.2.1998 Moderní aspekty v lékařství – MUDr. Petr Petr z nemocnice

19.3.1998 Finanční matematika – RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PF

16.4.1998 Současnost a perspektivy rybářského výzkumu – Ing. Jan Kouřil, Ing. Otomar   

                 Linhart, DrSc., VÚRH JU Vodňany

14.5.1998 Otázky lidského stáří v Evropě koncem tisíciletí – prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.,

                 Rehabilitační klinika Praha

10.6.1998 Závěrečné hodnocení

Filozofické přednášky probíhaly v učebně Teologické fakulty JU, Kanovnická 22, ostatní na ZSF JU, Jírovcova 24, 1.p., učebna B,  od 9 hod.,:

Závěrečné hodnocení proběhlo na Zdravotně sociální fakultě JU za přítomnosti prorektora Jihočeské univerzity doc. PhDr. Jiřího Divíška, CSc. a děkana Zdravotně sociální fakulty JU Doc. MUDr. Vladimíra Vurma, CSc.

Další aktivity Klubu:

22.9.1997
u příležitosti oslav 10. výročí založení Univerzity třetího věku na I. LF Univerzitě Karlově v Praze, dostala pozvání i předsedkyně Klubu Růžena Somrová. Ve svém vystoupení ve Velké aule Karolina mluvila o zkušenostech ze svých studií a vyzdvihla význam studia seniorů pro jejich kvalitnější život.
Ve dnech 22. – 28. května 1998 se uskutečnilo v Praze „I. mezinárodní setkání seniorských studentů“. Toto setkání organizačně zajišťovala Ing. Dana Steinová, vedoucí studia „Nabídkového kurzu U3V při Kulturním domě Prahy“ a konalo se u příležitosti oslav 10. výročí Nabídkového kurzu oborů Univerzity třetího věku Jižní Město v Praze, I. Lékařské fakulty UK a U3V na I. LF UK.  Osmdesátičlenná zahraniční delegace přijela z Harvard University, Cambridge, MA, USA; McGill University Montreal, Kanada; Univerzity třetího věku z Barcelony, Španělsko, a studenti z University v Ulmu, Německo.

Za Klub absolventů U3V JU se připojila předsedkyně klubu Růžena Somrová.

28. května 1998
v rámci programu navštívila delegace zahraničních hostů i univerzitu v Českých Budějovicích. Delegace navštívila zámek Hluboká, všichni si prohlédli historické centrum Českých Budějovic, zúčastnili se vystoupení folkového souboru „Furiant“ s jihočeskými písněmi a po večeři se sešli se studenty U3V  a Klubu absolventů U3V JU. Zahraniční hosté byli tímto setkáním velmi potěšeni. Obě strany se shodly na tom, že studium v seniorském věku obohacuje.

 

___________________________________________________________________________________

1998/1999

 

1.9.1998 rozeslala předsedkyně Klubu Růžena Somrová pozvánky na zahájení akademického roku 1998/1999 do školícího střediska v Tejmlově, Úvodem napsala: „Prázdniny skončily – i pro nás – posílili jsme naše opotřebovaná těla v lázních, někdo u moře, na chatách, chalupách, splnili jsme (babičkovské a dědečkovské) hezké povinnosti – prostě odpočinuli jsme si psychicky a fyzicky a můžeme opět svěží usednout do školních lavic, abychom dále roztáčeli naše nervové buňky“.

Soustředění v Tejmlově se uskutečnilo ve dnech 28. – 29. září 1998 pod patronací Pedagogické fakulty JU za účasti prorektora JU doc. PhDr. Jiřího Divíška, děkana ZSF JU doc. MUDr. Vladimíra Vurma, CSc. a doc. PhDr. Jany Šemberové, CSc.

Hned první den po obědě byla na programu vycházka s místopisným výkladem Stanislava Kordíka, ředitele ZŠ Javorník. V 15 hod oficielně zahájil nový akad. rok U3V a Klubu absolventů U3V prorektor JU doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc., děkan ZSF JU doc. Vladimír Vurm a doc. Jana Šemberová.

Po té byla beseda o zahrádkářství s Františkem Nejedlým – absolventem U3V JU a diskuse o přípravách oslav 5. výročí vzniku U3V na JU.

Druhý den byla přednáška Ing. Kovaříka na téma „Chráněný národní park Šumava z pohledu ekologa“.

 

10.11.1998
bylo slavnostní shromáždění k 5. výročí  založení U3V JU a zároveň slavnostní imatrikulace studentů mimořádného studia U3V ZSF JU, na kterém přednesla projev i předsedkyně Klubu Růžena Somrová. V něm se zmínila o důležitosti vzdělávání i ve vyšším věku, jako prostředku k dobrému psychickému stavu a zachování psychické soběstačnosti do pozdního věku. Svůj projev ukončila slovy: „Nepřidávat léta k životu, ale život k létům.“

 Program přednášek v tomto akad. roce, které se konaly na ZSF v 1.p. v ul. Jírovcova 24:


19.11.1998 - Nové poznatky o vývoji organismů – doc. RNDr. P. Blažka, CSc.

17.12.1998 - Nové možnosti v molekulární biologii – prim. MUDr. M. Verner

14.1.1999   - Obranyschopnost organismu – doc. MUDr. M. Velemínský, CSc.

18.2.1999   - Podstata a formy dědičnosti. Genetické poradenství – Mgr. O. Sheinost

18.3.1999   - Kardiovaskulární choroby – MUDr. S. Augustinová

15.4.1999   - Atributy pozitivního duševního zdraví – MUDr. Vl. Chodura, CSc.

20.5.1999   - Správná výživa – doc. J. Moudrý, CSc.

3.6.1999     - Ryba jako potravina Ing. Fr. Vácha

 

3.6.1999 - Slavnostní ukončení akad. roku se konalo na ZSF za účasti prorektora Jihočeské univerzity Jiřího Divíška, CSc, děkana ZSF JU  doc. MUDr. Vladimíra Vurma, CSc. a docentky PhDr. Jany Šemberové.

Přítomní si připomenuli 10. výročí od založení první univerzity třetího věku v České republice a 7. výročí v Českých Budějovicích. V říjnu bude po sedmileté přestávce (1992) otevřen opět první ročník U3V na ZSF v oboru Péče o člověka a jeho zdraví. Od ukončení prvních studentů už uběhly čtyři roky (1995). Bylo by dobré, kdyby i ostatní fakulty při JU otevřely univerzity třetího věku. Umožňuje to nový zákon o vysokých školách, a to i v oblasti finanční, aby se mohli zaplatit přednášející.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila tento rok 1999 „Mezinárodním rokem stáří“. V tisku se objevil článek prof. MUDr. Vladimíra Pacovského, DrSc., ve kterém rozebírá pojem stáří. Vysvětluje: Věkovou kategorii nad 60 let odborníci označují jako „vyšší věk“ nebo „třetí věk“. Nad devadesát je to „dlouhověkost“. Také pojmenování „staří“ zní trochu hanlivě, proto se ujalo pojmenování „senioři“.  Stejně tak pojem „přestárlý“, jako by už člověk nežil a jenom překážel. Zdravá společnost ctí stáří a považuje staré občany za nedílnou součást společnosti a také se podle toho chová.