Historie KA U3V‎ > ‎

Rok 1999-2002

Na prohlížení alba klikněte na fotografii

1999/2000


Studijní program:

21.10.1999 -  Úrazy, prevence úrazů ve stáří – MUDr. Miloslav Pexa

11.11.1999 – Molekulární biologie II. – MUDr. Miloslav Verner

6.1.2000     – Genetika II. – Mgr. Ondřej Scheinost

24.2.2000   – Genetika III. – Mgr. Ondřej Scheinost

13.3.2000   – Neurologie. Mozkové příhody – MUDr. Drahoslava Tišlerová

20.4.2000   – Duševně nemocný v rodině – MUDr. Naděžda Kramářová

4.5.2000     – Nemoci trávicího traktu. Prevence onemocnění – MUDr. Petr Petr

25.5.2000   – Pohybová aktivita ve stáří – PhDr. Milada Krejčí, CSc.

2.6.2000     – Závěrečné hodnocení

25.11.1999 – pořádala ZSF JU konferenci, kterou připravili sami studenti, na téma „Mezinárodní rok seniorů 99 - Staří a stáří na přelomu tisíciletí“, které se zúčastnila i předsedkyně Klubu absolventů U3V Růžena Somrová s projevem na téma „Životní styl seniorů“ a člen výboru KA U3V František Nejedlý s projevem na téma „Morální devastace, její projevy, příčiny a dopad na nás seniory“. 

7.5.2000 se zúčastnila skupina členů KA U3V JU 55. výročí osvobození vězňů v koncentračním táboře v Mauthausenu. ČSSR tam postavila památník pro více než 4 tisíce umučených československých občanů.

11.5.2000 – navštívila delegace KA U3V JU pod vedením Růženy Somrové I. Lékařskou fakultu UK v Praze. Bylo to u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy – 650 let cesty za poznáním a vzdělaností. Součástí byla exkurze do Karolina - historické sídlo UK – prohlídka všech historických prostor. Delegaci přijal proděkan doc. MUDr. Petr Hach CSc., prof. MUDr. Radomír Čihák Dr. Cs. (viceprezident AU3V v ČR) a Ing. Boh. Dojáček (předseda Klubu absolventů U3V).

___________________________________________________________________________________

2000/2001

Studijní program:

19.10.2000 – Vývoj krve ve fylogenezi. Od primitivních tělních tekutin k lidské krvi –

                       Doc. MUDr. Josef Berger

16.11.2000 – Krev – základní charakteristika a úkoly. Červené a bílé krvinky a jejich

                      specializace – prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

14.12.2000 – Krvetvorná kmenová buňka – doc. MUDr. Josef Berger

18.1.2001   – Látky nezbytné pro tvorbu červených krvinek – prof. MUDr. Miloš Velemínský,

                      CSc.

15.2.2001   – Zástava krvácení a její poruchy – prim. MUDr. Ivan Vonke

8.3.2001     – Krevní skupiny, transfuze krve. Pokusy o vyvinutí „umělé krve“ – prim. MUDr.

                      Petr Biedermann

5.4.2001     – Onemocnění krevní soustavy, poruchy tvorby a funkce červených a bílých

                      krvinek – MUDr. Yahia Jabali

26.4.2001   – Transplantace kostní dřeně, její indikace, význam a rizika – MUDr. Marie

                      Holečková

17.5.2001   – Perspektivy výzkumu krve a krvetvorné soustavy – MUDr. Marie Holečková

31.5.2001   – Závěrečné hodnocení

 Plánované výběrové akce:

1.      České vzdělání a Evropa – strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie – doc. Ing. Jan Kovařovic, CSc., Středisko vzdělávací politiky, Praha

2.      Celoživotní vzdělávání v odrazu Internetu – doc. Dr. Gabriel Švejda, CSc., Pedagogická fakulta JU

3.      Muzikoterapie – Mgr. Petra Kudláčková, Pedagogická fakulta JU

4.      Relaxační kompenzační cvičení – PhDr. Milada Krejčí, CSc., Pedagogická fakulta JU

            5.      Exkurze – Přírodní rezervace Terčino údolí – Nové Hrady

 

29.11.2000 se pod záštitou primátora města České Budějovice Doc. RNDr. Miroslava Tettera, CSc. uskutečnil I. regionální seminář Budějovického kraje na téma Celoživotní vzdělávání – šance pro všechny Jihočechy. Semináře se zúčastnili kromě jiných také: PhDr. Zdeněk Palán, Ph. D., ředitel odboru celoživotního učení MŠMT, Ing. Jaromír Coufalík z Národního vzdělávacího fondu. Svůj příspěvek přednesla i předsedkyně Klubu absolventů U3V JU Růžena Somrová. V něm shrnula zkušenosti z vlastního studia U3V a Klubu absolventů U3V, zmínila se o programech pro seniory univerzit i vlády a závěrem vyzvala příslušné organizace, aby pomohly zajistit vzdělávání stárnoucí generaci, protože se potřebuje připravit na vše nové, s čím se v dalším tisíciletí bude setkávat a s čím bude muset žít. Vždyť třetí tisíciletí bude nejen tisíciletím duchovních hodnot, ale i časem vědy spojený s technikou.


Vernisáže se zúčastnily i členky klubu
Ve dnech 22.2. – 2.3.2001 proběhly v Českých Budějovicích Dny slovenské kultury s doprovodnými akcemi, kterých se zúčastnili i členové KA U3V. Například v hotelu Malý pivovar ochutnávky gastronomických jídel, v Domě kultury Metropol „Radničního bálu“ v československém duchu nebo výstavy kresleného humoru Fedora Vica.

Od 11.4. do 23.5.2001 pod vedením doc. PaedDr. Milady Krejčí, CSc. proběhlo speciální cvičení pro seniory, o které byl ze strany členů klubu velký zájem. Toto cvičení zajišťovala Pedagogická fakulta.

25.5.2001
se v Českých Budějovicích uskutečnilo mezinárodní setkání seniorských studentů pod záštitou Mezinárodní asociace pro kulturní výměnu seniorů se sídlem v Barceloně. Spolu s prezidentkou Ing. Danou Steinovou z Prahy přijela 67ti členná delegace seniorských studentů ze Španělska a Velké Británie. Tohoto setkání se aktivně zúčastnili i členové KA, kromě jiného provedli delegaci historickým centrem města. Hosté byli nadšeni jeho krásou i obětavostí průvodkyň.
Závěrečné hodnocení 31.5.2001 se uskutečnilo v Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech v areálu zámku za účasti prof. Ing. Františka Střelečka, CSc., rektora JU, doc. MUDr. Vladimíra Vurma, CSc., děkana ZSF JU a Mgr. Valérie Tóthové, proděkanky ZSF JU a vyučující v tomto studijním roce. „K hodnocení akademického roku patří i poděkování a uznání akademickým funkcionářům a vyučujícím, kteří se ochotně podíleli na našem vzdělávání a zodpovídali naše zvídavé otázky. Jihočeská univerzita nám ukázala, že cesta poznání nikdy nekončí.“ řekla ve svém vystoupení předsedkyně KA U3V Růžena Somrová.

___________________________________________________________________________________

 

 2001/2002

Studijní program:

15.10.2001 – Zdravě v novém tisíciletí – doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., PF JU

                      Biorezonance – MUDr. Milada Bäumeltová, KHES

19.11.2001 – Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida – MUDr. Petr Petr, PhD., ZSF JU

10.12.2001 – Hospodaření vodou a solemi. Nezastupitelnost ledvin v udržování homeostázy.

                      Žízeň – prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., ZSF JU

14.1.2002   -  Význam hormonů pro homeostázu a pro činnost těla. Které hormony a jak řídí

                      Metabolismus – prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., ZSF JU

18.2.2002   -  Možnosti poškození a onemocnění ledvin. Selhání funkce ledvin tzv. umělá

                     Ledvina. Možnosti moderní chirurgie. Perspektivy. MUDr. Jan Hána, NCB

11.3.2002   - Ledviny a TK. Vrozené poruchy. Ledviny ve stáří – MUDr. Petr Petr, PhD., ZSF

8.4.2002     - Organizace protidrogové politiky v ČR a přístupy ve světě. Drogy a jejich účiky.

                     Vznik, vývoj, závislosti – Pavel Vácha, protidrogový koordinátor OÚ ČB

13.5.2002   - Jak se vyznat v předpovědi počasí – Ing. Pavel Ondr, CSc., ZSF JU

                     Vliv počasí na zdravotní stav člověka – doc. RNDr. Josef Berger, CSc., BF JU

27.5.2002   - Závěrečné hodnocení

Plánované výběrové akce:

1.      Společenské akce – 10. výročí založení JU, výstavy, semináře aj.

2.      Jaderná energie, Vliv JETE na zdraví člověka a životní prostředí. Exkurze JE Temelín

3.      Celoživotní vzdělávání u odrazu Internetu. Problematika informační společnosti u odrazu občanské potřeby. Doc. Dr. Gabriel Švejda, CSc., PF JU

4.      Proměny architektonických slohů v historickém jádru Českých Budějovic. Doc. PhDr. Radko Chodura, CSc., PF JU

5.      Spolupráce s Klubem absolventů U3V I. Lékařské fakulty UK Praha. Výměna zkušeností se zahraničními studenty U3V – beseda

            6.      Relaxační kompenzační cvičení. Beseda o životním stylu v Indii. Doc. PhDr. Milada Krejčí CSc.,

Mimo studijní program zařazuje klub další přednášky, fakultativní zájezdy a společenské akce, které souvisejí např. s životním prostředím, i kulturně historické a exkurze na různá vědecká pracoviště JU

21.3.2002Setkání s jógou – speciální cvičební cyklus pro seniory, cvičení vede doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (Celkem 5 setkání)

Ve dnech 26. - 28.3.2002 – se konal pod záštitou MŠMT IX. ročník specializovaného veletrhu SCHOLA NOVA 2002 – škola, vzdělání a vybavení, kterého se zúčastnila i předsedkyně Klubu Růžena Somrová. Na programu byla i konference, kterou moderoval Ondřej Neff.

26.-28. dubna 2002 - Mezinárodní kongres JU v Aule JU na téma Region budoucnosti- Jižní Čechy – Střední Evropa – kongresová jednání byla tematicky zaměřena na problematiku „Dimenzí lidsky důstojného regionálního rozvoje“ a moderoval ji děkan  ZSF JU MUDr. Vladimír Wurm, CSc.

23.5.2002
- Mezinárodní setkání seniorských studentů pod záštitou Mezinárodní asociace pro kulturní výměny seniorů se sídlem v Barceloně. Do Českých Budějovic přijela její prezidentka v ČR Ing. Dana Steinová a spolu s ní delegace z Holandska a Austrálie. Předsedkyně Klubu Růžena Somrová zajistila představení folklórního souboru Bárováček, z kterého byli hosté nadšeni. K programu patřila také prohlídka Českých Budějovic a přijetí na radnici.

31.5.2002-  6. Mezinárodní seminář na téma - Pokroky terapie demencíharmonizace terapie, který se konal v Townhend Internacional Achool Hluboká n/Vlt. Byl to velmi zajímavý seminář, kterého se zúčastnila i delegace Klubu.

27.5.2002 - Závěrečné hodnocení proběhlo v Evropském informačním centru v Krajinské ulici v Českých Budějovicích za účasti rektora JU Františka Střelečka, děkana ZSF, Vladimíra Vurma, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Krajského úřadu Kamily Hrabánkové a náměstka primátora Vladimíra Kostky. Na výuce se podílely fakulty: Biologická, Zemědělská, Zdravotně sociální a Pedagogická.  Garantem tohoto setkání byl prof. Gabriel Švejda, ředitel EIC, který s uspokojením informoval, že od příštího akademického roku dojde ke spojení absolventů U3V z Teologické a Zdravotně sociální fakulty do jednoho klubu. A tak po 6 letech od vzniku Klubu se sejdou v jednom přednáškovém sále absolventi U3V ze ZSF, kteří studovali obor Péče o člověka a jeho zdraví a absolventi z TF, kteří studovali obor Péče o duchovní rozměr člověka.

2002/2003

společně v jednom klubu absolventi U3V ZSF a TF JUStudijní program:

17.10.2002 – Kardiovaskulární onemocnění. Prevence ICHS – MUDr. Petr Petr, PhD., ZSF

14.11.2002 – Stres a jeho vliv na vznik organických chorob. Jak se vyrovnat se stresem.

                      Únavový syndrom – MUDr. Vladimír Chodura, CSc., ZSF

12.12.2002 – Bolest a její léčení – MUDr. Eva Lengálová, NCB

                      Nemoci pohybového ústrojí – MUDr. Jiřina Vítová, NCB

16.1.2003    - Onemocnění plic – MUDr. Václav Šnorek, NCB

13.2.2003    - Světová náboženství. Stav křesťanských církví dnes a výhled do budoucnosti –

                      prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD., TF

13.3.2003    - Proč dnes lidé hledají duchovno jinde než v tradičních církvích – PhDr. Říčan,

                      PhDr. Jan Polívka, TF

17.4.2003    - Jak přežít až do smrti. Nenechat se manipulovat, být sám sebou – Dr. Kašparů,

                      TF

15.5.2003    - Religionistika a její význam v dnešní době – prof. Dr. Karel Skalický, ThD. TF

29.5.2003    - Závěrečné hodnocení

Plánované výběrové akce:

1.      10. výročí založení Univerzity třetího věku na ZSF JU

2.      Celoživotní vzdělávání v rámci EU. Evropské informační centrum v Českých Budějovicích – prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

3.      Spolupráce s Klubem absolventů U3V na I. LF UK v Praze

4.      Výměna zkušeností se zahraničními studenty – seniory (setkání v Českých Budějovicích) – pres. Ing. Dana Steinová

5.      Exkurze Buškův hamr Trhové Sviny

            6.      Kompenzační cvičení – doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., PF


Ve dnech 24. 10. – 17. 11. 2002 se konala výstava fotografií  Fotouniverziáda v galerii Nahoře v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Slavnostní vernisáže se účastnila i předsedkyně Klubu Růžena Somrová. Na výstavě byly k vidění nejlepší snímky 3. ročníku fotografické soutěže studentů vysokých škol v ČR.
Prorektor JU prof. Ing. Václav Řehout,CSc., Ing Věra Vítová a předsedkyně klubu Růžena Somrová


 26.2.2003 -
u příležitosti 10. výročí U3V na JU se konala konference na téma „ Aktuální otázky vzdělávání seniorů“. Za Klub přednesla projev na téma „Ohlédnutí na samý začátek“ jeho předsedkyně. V něm vyzdvihla prozíravost a ochotu paní doc. Šemberové, tehdejší děkance ZSF JU za otevření této formy studia. Zároveň poděkovala i dalším  - bez jejich podpory by to nešlo. Nynějšímu děkanovi ZSF doc. Vurmovi, rektorovi JU prof. Střelečkovi a bývalému rektorovi doc. Divíškovi, prof. Švejdovi, doc.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Krejčí a všem přednášejícím.


19.4. – 3.5.2003 – každý čtvrtek si mohli práhnout těla všichni zájemci o cvičení podle systému „Jóga v denním životě“, které vedla doc. Dr. Milada Krejčí, CSc. V letošním roce bylo cvičení doplněno přednáškou a praktickými ukázkami cvičení Dr. Marie Dinold z vídeňské univerzity.

19.5.2003 – v prostorách Teologické fakulty se uskutečnilo setkání poslanců Evropského parlamentu se studenty JU. Nechyběli ani studenti U3V a členky KA U3V. Setkání organizačně  zajistil prof. Gabriel Švejda, ředitel EIC JU.

Květen 2003Mezinárodní setkání seniorských studentů z Kanárských ostrovů (26) a Balearu (20) pod patronací Mezinárodní asociace pro kulturní výměny seniorů se sídlem v Barceloně - prezidentka Ing. Dana Steinová. Program byl tradiční.

30.5.2003 – Mezinárodní seminář na téma Pokroky terapie demencí –strategie terapie, který se konal v Townhend Internacional Achool Hluboká n/Vlt. Mezi přednášejícími byl i bývalý ministr zdravotnictví doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Tyto přednášky jsou velmi zajímavé, obavy ze stařecké demence máme všichni.

6. – 20.6.2003 –
předsedkyně Klubu Růžena Somrová se zúčastnila pobytu na Kanárských ostrovech v rámci výměny seniorských studentů. Program byl bohatý, nejen výlety po ostrovech, prohlídky zajímavých míst, ale i setkávání. Například 11.6.2003 se zúčastnila  slavnostního shromáždění v Santa Gruz de Tenerife u příležitosti 25. výročí založení U3V ve Španělsku a při té příležitosti obdržela Růžena Somrová pamětní plaketu.
29.5.2003  - Závěrečné hodnocení se uskutečnilo v zámecké restaauraci v Nových Hradech a bylo spojeno s prohlídkou kostela a kláštera na Dobré Vodě u Nových Hradů.