Historie KA U3V‎ > ‎

Rok 2011-2014

2011/2012

Slavnostní zahájení

akademického roku 2011/2012 se uskutečnilo 23.9.2011  v restauraci Metropol na Senovážném náměstí. 

Ještě před zahájením přišel všechny účastníky setkání pozdravit děkan Teologické fakulty doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Výňatek ze zahajovacího projevu předsedkyně klubu Jany Řezáčové:  

Dámy a pánové,

vítám Vás na slavnostním zahájení akademického roku 2011/2012 Klubu absolventů U3V.

Vítám také hosty našeho setkání Mgr. Táňu Trávníčkovou a Dr. Františka Batystu. Je nám líto, že se nemůže zúčastnit paní magistra Helena Machulová, vedoucí CCV TF a paní magistra Suchomelová, asistentka CCV.
Paní docentka Ludmila Muchová se omluvila krásným dopisem a paní docentka Jana Šemberová se pro
pracovní zaneprázdnění dostaví po 15. hod. a seznámí nás se vzdělávacími programy na letošní akademický
rok.

Protože letos uplynulo 15 roků od založení Klubu absolventů U3V, dovolte mi ve zkratce připomenout historii jeho vzniku.
Klub vznikl při ZSF Jihočeské univerzity za podpory vedení fakulty, zejména děkanky ZSF doc. Jany 
Šemberové. Na ustavující schůzi dne 16.5.1996 byl zvolen pětičlenný výbor, jehož předsedkyní se stala absolventka U3V, paní Růžena Somrová. Do klubu se přihlásilo 19 členů.
Aktivity Klubu se soustředily na přípravu vzdělávacích programů, mezinárodních setkání seniorských studentů 
a pořádání seminářů. V akademickém roce 2002/2003 došlo ke spojení obou skupin absolventů U3V, tj. TF 
a ZSF, do jednoho klubu. U příležitosti desátého výročí založení Klubu v roce 2006, kterého se zúčastnili i zástupci fakult JU, obdrželo dvacet členů Klubu od vedení ZSF JU pamětní listy.

Klub, kromě činorodé práce a radostného setkávání, postihly také smutné události. Dne 8.5.2009 nečekaně zemřela paní Růžena Somrová, zakladatelka KA U3V. Novou předsedkyní Klubu se stala paní Mgr. Alena Nachmüllerová. Také její práci po necelém roce přerušila náhlá smrt. Oběma patří náš dík za jejich práci a obohacení našeho života.

V roce 2010 byl zvolen nový výbor Klubu a 17.2.2010 vznikly jeho webové stránky. Vytvořili je pan 
PaedDr. Batysta s paní Marií Macháčkovou. Té vděčíme za aktualizaci stránek, kde nacházíme zajímavé a potřebné informace. Klub má k dnešnímu dni už 138 členů, takže rychlá komunikace je nanejvýš potřebná.

Děkuji členkám výboru Klubu za práci v loňském akademickém roce. Zvláštní poděkování patří Mgr. Táně Trávníčkové za organizační pomoc, ochotu a vstřícný přístup v minulých letech. Celoživotní vzdělávání na TF převzala v letošním roce paní Mgr. Helena Machulová. Těšíme se na spolupráci v dalším pokračování činnosti Klubu.

Závěrem bych chtěla připomenout, že 1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů a jeho cílem, pro který byl OSN vyhlášen, by mělo být upozornění na stoupající dlouhověkost společnosti, vytváření příznivého klimatu a 
podmínek pro řešení problematiky stárnutí a docílení změny postojů a přístupu na všech úrovních společnosti 
tak, aby byla společností pro všechny generace.

Pozdravení od paní docentky Ludmily Muchové:

Milá paní Řezáčová, milí členové a členky Klubu absolventů U3V!

Srdečné díky za pozvání. Udělalo mi opravdu radost! Menší radost už mi udělal pohled do mého termínového kalendáře. Přesně v 13.00 začíná mimořádná schůze Akreditační komise naší fakulty, jejíž jsem - bohužel - členkou. Posílám vám tímto všem alespoň pozdrav:

Je mnoho věcí, které máme rádi, ale které nám není dáno si v plnosti vychutnat. Řekla bych, že je to dokonce jedna z charakteristických známek života. Milí přátelé, nejen, že si nemůžu vychutnat vaše společenství na začátku akademického roku, ale současně předávám svou 
 odpovědnost za spolupráci s vaším Klubem mladší kolegyni - paní Mgr. Helence Machulové. Důvody pro to ze strany vedení fakulty jsou dobré a těším se, že se projeví dobře i ve vašem dalším životě na naší alma mater. Ale důsledek je ten, že se nebudeme vídat tak často, jako dřív. I dobré důvody pro celek mohou mít za určitých okolností špatné důsledky  pro některé. Takový je život. Ale určitě to neznamená, že tím naše spolupráce končí. Jednak to, co máme v srdci, z něho nelze jen tak snadno vyndat, v tom mém jste usídlení napořád. A jednak - kdykoliv si vymyslíte přednáškové téma pro Muchovou - vždycky budete moje priorita! 
Přeji vám, abyste na naší fakultě zažili ještě hodně radosti z hledání a poznávání nových věcí a mezi sebou měli stejně hezké společenství, jaké jsem mezi vámi zažívala. Vím, že mou nástupkyni paní Mgr. Machulovou přijmete se stejnou otevřeností a upřímností, jako mne.
V tom všem vám "držím palce", což v řeči mé křesťanské víry znamená, že se za vás modlím. A i když vám třeba ten způsob není blízký, důležité přece je, že vám ty palce držím!
Mám vás ráda a přeji vám vše dobré jak pro dnešní odpoledne, tak i v dalším životě s naší fakultou!
 

V Českých Budějovicích 23. září 2011

                                                                                                             Ludmila Muchová

Přednáška Renaty Balcarové


21.10.2011 na téma "Vězeňská duchovenská služba", byla velmi zajímavá. Přednášející ukázala pohled na celé vězeňství z jiné strany, než nám předkládají média. Uvnitř věznic žijí lidé, kterým se vstupem za zdi obrátil svět naruby a pro vězně je to nejsložitější úsek života. Jsou odloučeni od svých blízkých a musí se přizpůsobit úplně jinému prostředí, než byli doposud zvyklí. Nyní žijí uzavření v psychosociálním prostoru jimi nevybrané skupině lidí. Už to je trestem. Členové Vězeňské duchovenské služby navštěvují vězně a jejich cílem je pomoci jim 
přežít především v psychickém zdraví a dovést vězně k uznání viny. Pro vězně 
je to těžké, odmítají svou vinu připustit a čím těžší čin spáchali, tím je  to pro ně těžší. 
Dnes se setkáváme s odlidštěním i mezi blízkými, děti doma nemají nastavené mantinely, neví co je správné a co je špatně, nevnímají autoritu rodičovskou, a 
potom ani ve škole a později i v zaměstnání. Do vězení se dostává mnoho
 mladých lidí. Máme destruktivní demokracii, kulturu narcismu s devastací hodnot. Vychovávat v duchu lásky
 pomáhá změnit žebříček hodnot.

Renata Balcarová je předsedkyní občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče a dostala za svou službu 
vyznamenání od generálního ředitele Vězeňské služby ČR Luďka Kuly.
„Renata Balcarová již patří k historii vězeňské duchovenské péče v České republice. S jejím příchodem roku 1990 na vězeňské školení ministerstva vnitra nastal průvan z otevřených dveří," řekl zástupce hlavní kaplanky ČR Bohdan Pivoňka. „Sestra Renata se záhy dostala do čela nadkonfesijního občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče. Mnozí ze zaměstnanců Vězeňské služby se diví, když zjistí, že není rovněž zaměstnankyní státní instituce. Je to chyba, nebo dar? 
Mnozí z nich přicházejí s důvěrou, že budou slyšeni. Jiným je pomoženo intervencí, nápadem. Takže to vyznamenání je 
i lidsky na místě," uvedl Bohdan Pivoňka. 

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K UCTĚNÍ PAMÁTKY PANÍ REKTORKY PROF. MAGDALENY HRABÁNKOVÉ


 SE USKUTEČNil V PÁTEK 9. ZÁŘÍ V AULE JIHOČESKÉ UNIVERZITY


Ve čtvrtek 15. září 2011 ve 12,00hod. byla v kapli TF JU sloužena mše svatá za zemřelou 

paní rektorku prof. Ing. Magdalenu Hrabánkovou, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Návštěva Benešovy vily


Poslední neděli v říjnu 30.10.2011 jsme navštívili Benešovu vilu v Sezimově Ústí. Vstup byl ve skupinách po 15 lidech, aby si mohl každý pohodlně prohlédnout interiér. K vile patří nádherná rozsáhlá zahrada,
v této době zbarvená podzimem. Ve fotoalbu si můžete prohlédnout fotografie.


Blahopřání prof. Martinu Hilskému


Některé členky Klubu absolventů U3V se zúčastňovaly přednášek prof. PhDr. Martina Hilského, které probíhaly v rámci cyklu „Shakespeare v kontextech Evropské renesance“.

U příležitosti Státního svátku 28. října 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Den předtím obdržel z rukou ministra kultury Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo.

Před přednáškou 31.10.2011 předsedkyně klubu Jana Řezáčová panu profesorovi poblahopřála k jeho ocenění a současně poděkovala za velmi kvalitní přednášky.
Přednáška Mgr. Zdeňka Bezecného


na téma "Bývalá šlechta v dnešní době" se uskutečnila 11.11.2011. Čechy byly v 19. st. oázou klidu a prosperity, proto sem přicházely žít rody z celé Evropy. Tím, že měly kořeny tak rozsáhlé, byl pro ně nacionalizmus dost složitý. Měly i složitý vztah k jazyku. Po vzniku Československa v roce 1918 byl kult šlechty pod pokutou nebo i vězením zakázán. Nesměly se 
používat tituly. Tím to nekončilo, následovaly pozemkové reformy, které jim oklešťovaly majetek a po roce 1948 jim bylo zabaveno vše. Šlechta byla nositelkou kultury, a to i politické. Pro nás nejznámější současný šlechtic a zároveň politik je Karel Schwarzenberg. Jeho vyjádření k evropským hodnotám a co je Evropa: „Evropa je duchovně vystavěna na židovsko-křesťanské tradici, myšlence řecké demokracie a římského práva. Pojem „evropské hodnoty“ nemám rád, protože zamlžuje to, co je pravda. Nejsou to totiž jenom 
naše evropské hodnoty, ale hodnoty, které máme společné s Amerikou. Od San Francisca až po polskou hranici.“

Přednáška doc. PhDr. Jany Šemberové, CSc.


11.11.2011 - "Vývojová psychologie - dětství , dospívání, 
dospělost a stáří" se zabývá vývojem jedince od početí až 
po smrt. Vývoj člověka ovlivňují vlivy biologické (dědičná 
výbava), psychické, sociální (rodina a další skupiny) i 
spirituální. Každá rodina má svou "paměť", která se přenáší
z generace na generaci. Dnes je tato "paměť" v ohrožení, 
moderní doba změnila vztahy a chování v rodině, mnohé děti nejsou vedeny k zodpovědnosti. Věda, která  zkoumá 
vazby a přilnutí miminka k matce a blízkým lidem se nazývá attachment a hledá prvky chování u dítěte, např. jaký má 
pocit jistoty a bezpečí. Každé životní období má svá specifika, která, když se dobře zvládnou, nás 
přivedou k harmonii ve stáří a potom odcházíme ze života s usmířením.

Advent v klášterním kostele -


24. listopadu 2011 se sešli na společném setkání členové akademického klubu Aktiv a klubu absolventů U3V v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. Po krátkém varhanním koncertu  měli všichni možnost vyslechnout poutavé vyprávění  pan Míchala o paládiu města České Budějovice a historické informace, týkající se založení města a dominikánského kláštera. Nakonec obešli vnitřní prostory kolem dokola a prohlédli si odkryté fresky a přitom se zaposlouchali do dávných příběhů jednotlivých postav. Obdivovali i fresku sv. Kryštofa a pocítili vnitřní hrdost, neboť je možná největší na světě. A je právě u nás v Českých Budějovicích. 
Celou akci uspořádal Akademický klub třetího věku Aktiv.

Ve fotoalbu jsou fotografie a další můžete vidět na http://www.klubaktiv.cz  ve fotogalerii

Významné životní jubileum -


oslavil 17.11. pan Antonín Jílek, člen klubu. Předsedkyně klubu Jana Řezáčová mu popřála stálé zdraví, neutuchající optimismus a chuť do dalších aktivit.
Přednáška "Proměny řeholního života západní církve v běhu dějin" 


se uskutečnila 25.11.2011. Přednášející prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, ThD. se v ní zabýval benediktiny, cisterciáky, dominikány, františkány, minority a dalšími. Řády vznikaly již v raném středověku a jejich přínos je nepopiratelný. Mniši přinesli Germánům a Slovanům víru a civilizaci a stali se mostem mezi antikou a evropskou křesťanskou kulturou, protože v raném středověku byli jedinými vzdělanými lidmi. Společenský život v klášterech se liší podle zaměření jednotlivých řádů. I dnes mají svůj význam, vrací se k nám dříve zakázané řády, starají se o nemocné, pomáhají dětem, spravují kulturní památky.Přednášku "Výživa a pohybová aktivita seniorů"


s podtitulkem "Jak stárnout pomaleji" 2.12.2011 přednesla MUDr. Ludmila Havlíková. Jedním důležitým faktorem je dodržování pitného režimu. Tělo obsahuje značné množství vody (muži 63 %, ženy 53 %) a je důležité mít příjem a výdej vody za normálních okolností v rovnováze. To znamená vypít během dne 1,5 l vody. Z potravy se získá další litr a při oxidačních procesech v těle 0,3 l. Bez vody se dá vydržet dva dny, po této době mohou nastat velké komplikace s nevratnými následky. Ideální teplota vody k pití je 10 - 12°C. Není dobré pít pouze minerálky (zanášejí ledviny), nejlepší je voda. 100% džusy je nutné ředit, jinak si při jejich trávení (obsahují vlákninu) musí tělo vzít vodu z vlastních zdrojů. 
Pro zdraví jsou stejně důležité vitamíny a minerální látky. 
Olivový olej lisovaný za studena (nejlepší z Kréty) upravuje různé hladiny v těle a pomáhá proti srdečně cévním onemocněním. Při koupi je u něj důležité sledovat kyselost (nejlépe kolem 1%, čím vyšší, tím je to horší). Zdraví můžeme ovlivnit potravou 20 %.

TOMÁŠ AKVINSKÝ - VZTAH VÍRY A ROZUMU


29.11.2011 se od 9 hod. na Teologické fakultě uskutečnilo setkání  u příležitosti prezentace nově vydaných překladů děl Tomáše Akvinského vzniklých za spolupráce TF JU a FLÚ AV ČR. Panelové diskuse se zúčastnili:

Mons. Dominik DUKA, OP, arcibiskup pražský
prof. Karel SKALICKÝ, Th.D., Teologická fakulta JU
doc. Tomáš MACHULA, Ph.D., Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR
Daniel HEIDER, Ph.D., Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR

Toto setkání bylo velmi zajímavé i pro členy našeho klubu.


Koupání v Solných lázních v Gmündu


14.12.2011 se uskutečnil zájezd do Solných lázní. Byl to vítaný předvánoční odpočinek, kterého si všichni zúčastnění s radostí užili.

Ve Fotoalbu jsou k nahlédnutí fotografie od MUDr. Ludmily Havlíkové.Přednáška 16.12.2011 Mgr. Františka Kotrby


na téma "Vliv médií na kvalitu života" s podtitulkem "Lidé nemohou nekomunikovat" velmi zaujala všechny posluchače. Komunikace je neustálý proces sociálního styku a denně dostáváme informace, které by se vešly do 12 tisíc knih a my jsme schopni přijmout pouze 350 "stran". Mnoho lidí má psychické problémy způsobené tímto nadbytečným "informačním balastem". Proto je nutné, umět si vybrat "centrum", tj. to, co potřebujeme pro sebe, přímou cestu, a naučit se vše nepotřebné "odhazovat".
Důležitá je také asertivita. Znamená to zdravé, přiměřené sebeprosazování, ale ne omezovat druhé. Přijmout informaci, sdělit svůj názor a navrhnout řešení. Máme právo říci NE, máme právo na omyl, máme právo říci nevím.
V komunikaci je také důležité empatické naslouchání, jak začít, udržovat a ukončit komunikaci, umět se vyrovnat
s kritikou, přijmout a vyjádřit uznání, posoudit, nakolik jsem odpovědný za řešení problému druhých a v neposlední řadě umět změnit svůj názor.                                     
Někdy použijeme sociální lež (Vám to dnes sluší!), i když se to nemá, někdy je to nutnost.

Vánoční setkání


16.12.2011 na Teologické fakultě se neslo v duchu vánočních tradic. Cukroví, zazpívání koled v doprovodu houslistů, studentů konzervatoře, popovídání. Ale nejdříve se to muselo připravit. O to se obětavě postaraly Marušky Ludikarová, Kroutlová a Řeháková s Magdou Kačerovou, které nazdobily chlebíčky a přendaly na tácky voňavé cukroví, které přinesly některé členky klubu (děkujeme!). Pozvání přijaly doc. Jana Šemberová, doc. Ludmila Muchová a  Mgr. Táňa Trávníčková. A velké poděkování patří také paní Pucifalové, která nakonec všechno uklidila. Všichni jsme se rozešli s úsměvem a přáním prožít hezké Vánoce a do nového roku vstoupit ve zdraví a s radostí.
Více fotografií ve Fotoalbu

Přednáška 13.1.2012 na téma Imunologie


Prim. MUDr. Aleš Hejlek s "nadhledem a optimismem" definoval co znamená slovo imunita: "Je to válka buněk a protilátek s nepřítelem a nikdy předem
nevíme, kdo vyhraje."  Organismus musí rozpoznat, co je v těle vlastní, 
co je cizí a co je sice vlastní, ale již změněné (zmutované).
Konference „Evropský rok aktivního stárnutí“,


která se konala 17.1.2012 v prostorách Senátu PČR ve Valdštejnském paláci v Praze a které se zúčastnily členky klubu Marie Řeháková a Marie Macháčková. Byly delegovány jako studentky Virtuální univerzity třetího věku. Na konferenci se hovořilo o vzdělávání seniorů v programech Univerzit třetího věku, jejichž cílem je překonávání bariér a nejistot v používání nových informačních a komunikačních technologií (např. počítače, mobily, digitální televize), smysluplné využívání volného času a tím zvyšování sebevědomí a lepší mezigenerační dialog. Referát přednesla i doc. Jana Šemberová, ve kterém hovořila o programech U3V na JU.  

"Dialogy víry s nevírou"


27.1.2012 moderovala doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Všichni zúčastnění se pokoušeli najít odpověď na význam a smysl víry nebo nevíry v životě člověka. V úvodu si společně přečetli úryvek z filozofického románu s názvem "---aděje na s---" a protože jenom člověk si dokáže klást otázky, tak i tady se jich našlo dost. Hlasováním se vybrala jedna, která nejvíc zaujala: "Potřebuje každý člověk něčemu věřit?" a potom následoval dialog, do kterého se zapojila většina přítomných. Závěr dialogu byl, že nevíra vlastně není a zůstává pouze víra, která dává našemu životu smysl.
Víra znamená kotvu, je to naděje, dobro a zlo a láska, která působí v lidských životech.

Ve fotoalbu jsou další fotografie

Přednášku na téma "Patologie rodinných vztahů"


přednesla 10.2.2012 PhDr. Vlastimila Urbanová. V dnešní době tradiční model rodiny u nás už neexistuje a nový ještě není vymyšlen. Jak muž, tak i žena, si budují kariéru, děti dospívají fyzicky mnohem dřív, ale psychicky později, přibývá svobodných matek a rozvodovost je velká. Současná mladá generace je úzkostnější. Neumíme si popovídat ani v rodině. Vztah má mít pravidla. Důležitá je dohoda o penězích, o výchově dětí, jak trávit volný čas a jak bude fungovat domácnost. Velký problém jsou týrané děti, psychopatické osoby, agresoři, alkohol. Nejhorší kombinace : alkohol s patologickou žárlivostí.  Problém je také, když matka nedokáže oddělit lásku mateřskou a lásku partnerskou svého syna a snachy.
Po rozpadu vztahu následují čtyři porozvodové fáze: odmítání pravdy, propuknutí emocí, nová orientace, nová životní koncepce (je už možno hledat nový vztah). Celý proces trvá 2 - 4 roky.


Paní Marie Bahuňková


oslavila v těchto dnech významné životní jubileum. Předsedkyně klubu Jana Řezáčová popřála paní Bahuňkové pevné zdraví, radost a chuť stále mezi nás chodit a něco nového se stále dovídat. 

14.2.2012 - Zájezd na výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců,


která byla otevřena na Pražském hradě. Čeští návštěvníci měli vůbec poprvé možnost vidět výběr nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů z Kremelské pokladnice ilustrující role ruských panovníků z rodu Romanovců a události na carském dvoře či každodenní život v Rusku v 16. a 17. století.
Pěkný zážitek umocnily komentované prohlídky, které zajistila vedoucí Oddělení průvodcovských služeb Správy Pražského hradu, paní Ing. Hana Hrdinová. Tímto jí upřímně děkujeme.
Účastnící zájezdu byli vesměs velmi spokojeni a těší se na další akci podobného druhu.
Za Klub U3V   Marie Řeháková

Více fotografií ve fotoalbu od M. Řehákové


Seminář EU a MY 50+


se uskutečnil na KÚ v Českých Budějovicích ve čtvrtek 23.2.2012. Zúčastnila 
se ho Marie Řeháková a Marie Macháčková. Na semináři se hovořilo o 
celkové strategii EU do roku 2020, o možnostech čerpání finančních 
prostředků z fondů z EU a kde je možnost získat všechny informace. V Českých Budějovicích v kanceláři Europe Direkt na KÚ. 


Přednáška "Počátky Českobudějovické diecéze"


se uskutečnila 24.2.2012 a přednesl ji PhDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

Přednáška o kriminologii 


Dne 9.3.2012 proběhla přednáška JUDr. Milana Kučery, PhD. na téma kriminologie. Tento vědní obor vznikl již v 19. století v Itálii.
Přednášející nás seznámil se základy tohoto oboru a trestní činnosti z pohledu různých odborníků zabývajících se touto problematikou, např. J. Nezkusila, R. Kaisera a Kuchty Válkové.
Kriminologie je zajímavý rozvíjející se obor, který se vyvíjí dle stupně zločinnosti. Upozornil rovněž na finanční problémy současného světa, krizi, která příliš nebezpečně připomíná velkou hospodářskou celosvětovou krizi z 30. let minulého století.
JUDr. Milan Kučera nám přednesl pouze základy této vědní discipliny a další podrobnosti nám uvede při příští přednášce.Mezinárodního sympozia IP ERASMUS


- spolupráce zahraničních a českých studentů v programu o stáří - se zúčastnilo ve středu 21.3.2012 i několik členek klubu. Kromě českých studentů se sympozia zúčastnili studenti z Irska, Maďarska, Anglie a Finska. Tereza Polanková z klubu si připravila přednášku o paměti a spolu s dalšími, Jarkou Marešovou, Aničkou Plojharovou, Lídou Suchou, Lídou Průšovou, 
Dášou Hobizalovou, Helenkou Markovou a Marcelkou Kocourkovou v odpoledním programu zazpívaly jejich hymnu, kterou složila Lída Suchá a předvedly, jak probíhá Trénování paměti u nás. Ve čtvrtek na společném 
večeru se všichni dobře bavili. Hosté ze zahraničí, slovy Terezy Polankové, "byli úžasně bezprostřední, jak s námi zpívali česky naši hymnu "Holky 
z naší školky" se slovy Lidky Suché. Ta jim na závěr dala každému kamínek z řeckého moře pro štěstí, zdraví a vědění..."
Foto Honza Pihera

Přednášku "Svědomí a etické problémy pravdy"


23.3.2012 přednesla Mgr. Martina Pavelková. Svědomí se získává výchovou. Proto v různých částech světa, ale i v každé rodině může být posuzován jeden čin různě. Svědomí je nejtajnější střet v hlubinách člověka.
Přednáška "Penologie. Teorie a praxe vězeňství."


Zajímavou přednášku o vězeňství jsme si poslechli 13.4.2012. Přednesl ji PhDr. Jaroslav Hála, psycholog v budějovické věznici. Jeho zkušenosti jsou bohaté. Penologie se zabývá tresty a pracovat s vězni, zejména s mladými lidmi, kteří se do vězení dostali poprvé, má smysl. K této práci musí mít člověk vztah a mít vězně rád. Trest musí bolet, ale nesmí ponižovat člověka. Je na soudci, jak rozhodne. V ČR jsou tresty: pokuta, obecně prospěšné práce,  podmíněný trest, domácí vězení a vězení v nápravném zařízení. U obecně prospěšné práce se počítá 1 hod. práce jako jeden den ve vězení. U psychicky nemocných je to pobyt v detečních ústavech. PhDr. vydal i několik knih na téma penologie, např. "Bolest a naděje vězeňství".

Soustředění v Husinci - Trénování paměti ve dnech 12. - 15. 4.2012,


které pořádala Nadace O2 - Think Big grant. O tento grant požádaly trenérky paměti z centra pro seniory PATUP při ZSF JCU.

Soustředění s názvem " S TRÉNOVÁNÍM PAMĚTI MIMO ŠKOLNÍ LAVICE ", vedly studentky ZSF JCU Petra Klečková, Michaela Pošvářová a Hanka Kadlecová a zúčastnilo se ho 15 seniorek z kurzu. Nejstarší účastnici Daně Wieserové bylo 83 let a každý by ji mohl její paměť a elán závidět.
Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím čtyřdenního pobytu posílit paměť a kognitivní fukce seniorů - účastníků kurzu. Tyto schopnosti byly posilovány pomocí různých metod a technik TP, které byly propojeny s dalšími aktivizačními činnostmi. Na pobytu si všichni vždy před zahájením procvičili svá těla s Terezou Polankovou, poté si procvičovali smyslovou paměť a paměť na jména, koncentrační cvičení mozku, paměť na čísla, slovní spojení, cvičení na přísloví apod.
Naučili se zapamatovat si velký nákup, metodu Loci, psychomotoriku na rozhýbání těla, dále mnemotechniku kategorizaci, akronyma a akrostika a další. Byla jim předvedena canisterapie paní Mgr. Maťhovu se svým psem Arnym.
Na pozváni pana starosty měli možnost prohlédnout si u něj doma i na zahradě jeho miniželeznici a večer pak navštívili místní hvězdárnu. Část skupiny byla na prohlídce zámku Kratochvíle, druhá skupina zase na Husinecké přehradě. Měli štěstí na pěkné počasí, kromě neděle, kdy pršelo, a tak si zopakovali vše, co se naučili.
Pobyt byl pro všechny velice příjemný a hlavně velikým přínosem k rozšíření jejich znalostí v trénování paměti. 


Přednáška "Krize a jejich místo v našem životě"


se uskutečnila 27.4.2012. Přednesl ji ředitel centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.
Rozeznáváme krize tranzitorní (přijdou a zase odejdou) a zlomové - katastrofické (ztratíme půdu pod nohama). Nejtěžší krize pro člověka je, když se mu narodí postižené dítě. Je to horší, než když člověk smrtelně onemocní nebo přijde přírodní katastrofa. Vyrovnat se s tím je složitý proces, který projde několika fázemi (od deziluze, vytěsňování reality a hlubokého smutku, končící vyrovnáním se situací a přijmutím dítěte, takového jaké je). Rodiče musí svůj život reorganizovat a nevidět v tom úděl, ale úkol. Smysl utrpení má smysl - je to "rychlý kůň" na cestě k poznání. Pokud chybí smysl života, přichází psychické a duševní problémy, chybí zakotvení. Charakter je výsledkem výchovy v rodině a jsme za něj zodpovědní. Za temperament zodpovědní nejsme, je vrozený.

Seniorský senát v Českých Budějovicích -


Rada města České Budějovice zřídila Seniorský senát jako svůj poradní orgán ve věcech dotýkajících se kvality života starší generace občanů Českých Budějovic. Za seniorské studenty a absolventy U3V Jihočeské university byla do tohoto senátu navržena paní Miloslava Kruchňová.

            Každý z nás ve svém denním životě občas narazí na různé problémy a nedostatky, které mu život ve městě ztěžují nebo ztrpčují, vidí věci, které nefungují nebo by mohly fungovat lépe, případně má představu, co by bylo zapotřebí pro kvalitnější život seniorů (a nejen jejich) zařídit nebo vybudovat, co nám ve městě chybí.

            Pro seniory, kteří jsou handicapováni sociálními či zdravotními podmínkami, vytvořilo město síť sociálních služeb, kterou se snaží neustále zlepšovat. Ostatní senioři - od chvíle, kdy dosáhli seniorského věku až do doby, kdy budou muset tyto služby využívat - jsou opomíjenou součástí společnosti všeobecně a v našem městě tomu není jinak.

            Ale i my jsme početnou skupinou obyvatel města s právem na plnohodnotný život a úcty spoluobčanů. Se svou ochotou předávat společnosti - svému městu -  něco ze svých schopností, dovedností či zkušeností v zájmu lepšího spolužití všech občanů.

            Výbor Klubu absolventů U3V JCU vás proto žádá o součinnost. Prosíme, zamyslete se nad tím, co vám ve městě dělá problémy, co by bylo možno zlepšit, co vám ve městě chybí. V běžném životě, ve volnočasových aktivitách, v kulturním a sportovním vyžití atd.  Je třeba, aby se o nás vědělo, abychom byli slyšet.


Přednáška "Hledání harmonie, rovnováhy"


11.5.2012, kterou přednesl Mgr. et Mgr. Josef Havlík, byla zaměřena na enantiodromii (slovo pochází z řečtiny a znamená jít nebo běžet někomu naproti, střídání rovnováhy, vyvažování vědomých i nevědomých protikladů, regulativní funkce protikladů, hledání střední cesty v životě). Člověk se nachází ve světě protikladů, teorie a realita je často jiná. A právě moudrost je zdrojem harmonizace životních protikladů.
Fenomény vyvolávající nejčastější protiklady v životě současného člověka:
- hédonismus, důraz na slast (radost, prožitek, rozkoš)
- nedostatek psychologické kultury
- tělesnost, kult těla
- kult trhu a jeho legitimizace, trh jako tvůrce bohatství
- krach velkých ideologií, nahrazením ideálem spokojenosti
- kult osobní harmonie
   - deinstitualizace rodiny
   - osobnější prožitek vlastního života
   - snížení významu církve
   - imperativ a povinnost nahrazení možností volby

Přednáška na téma etiky -


"Ctnostný život- přežitek minulosti nebo aktuální výzva?" 25.5.2012 přednesl děkan Teologické fakulty doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Ctnost se získává těžko, ale také se těžko ztrácí. Habitus (trvalá dispozice) dobrého jednání je víceméně trvalý sklon k dobrému jednání. Získává se učením, opakováním, cvičením.

Přístupy k etice:

1) etika ctnosti (klasický přístup, máme se snažit jednat v souladu s tím, jak by jednal 
    moudrý člověk)
2) deontologická - dává důraz na povinnost (Kant)
3) konsekvencialismus - dává důraz na důsledky jednání


Druhy ctností:
1) rozumové- kultivace rozumu, dobře rozumově poznávat
2) mravní - kultivace apetitivních sil v souladu s rozumem, schopnost pohotově správně jednat (jedinec vyhledává, to
   co má kladnou biologickou hodnotu (jídlo, partner). Mezi hlavní postižení apetitivní složky lidské osobnosti patří
   poruchy nálady, úzkostné poruchy a fobie.
3) teologické - kultivace osobnosti s ohledem na transcendentní cíl

Ukončení akademického roku 2011/12


v hotelu Budweis 25.5.2012 bylo spojeno s přednáškou děkana TF doc. Tomáše Machuly na téma "Ctnostný život - přežitek minulosti nebo aktuální výzva?"
Letošní akademický rok se nesl přednáškami především na téma etiky a vězeňství.I tak by se mohl hodnotit uplynulý rok. Byl bohatý nejen na přednášky v sále, ale i na mimopřednáškovou činnost. Koupání v Gmündu, zájezdy, setkávání u kávy. Předsedkyně klubu Jana Řezáčová poděkovala všem za aktivní účast na připravovaných akcích, výboru za práci, přednášejícím za jejich ochotu a přednášky a všem popřála hezké a ve zdraví prožité prázdniny.
Na závěr členky klubu předaly výboru krásné růže jako poděkování za jejich činnost. Výbor byl dojat a děkuje!

  
  
 
více fotografií ve Fotoalbu


European squadrille dance festival

Tento den přesně ve 12 hod. se na českobudějovickém náměstí tančila čtverylka. Jednalo se o pokus, překonat rekord v počtu tančících lidí v jednom místě, kterého se zúčastnila řada evropských zemí. Náš klub prezentovaly paní Ludmila Suchá a Marie Koupalová. 


Comments