Z historie třetího věku

Úvodem 

1. 10. 2009 Mezinárodní den seniorů

Již od roku 1998 si vždy 1. října připomínáme Mezinárodní den seniorů. Právě 1. října 1998 byl Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. 

Motto z Charty práv a svobod starších lidí: 

„Věk je bohatství, které je nutno zhodnotit odpovídajícím vzděláním. Generace starších není na odpočinku. Spolu s druhými i pro druhé se učí, objevuje, inovuje tak, aby nepředstavovala jenom objekt pro pomoc, ale také zdroje, které lze rozvinout ve službě druhým.“

Univerzita třetího věku

První univerzita třetího věku vznikla roku 1972 ve Francii na Univerzitě společenských věd v Toulouse s cílem nabídnout seniorům specifický vzdělávací program. Odtud se rozšířila do jiných zemí Evropy i jinde ve světě. Do koncepce celoživotního vzdělávání se zapojilo i UNESCO. V dnešní době je to již celosvětová záležitost.

V dřívější ČSSR byla otevřena první U3V v roce 1986 z aktivity pobočky Československého červeného kříže v Olomouci. Na akademické půdě vznikla Univerzita třetího věku o rok později na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1987. Na Jihočeské univerzitě vznikla U3V v roce 1992 na Zdravotně sociální fakultě. V současné době nabízí studium pro seniory téměř každá vysoká škola. 

Univerzity třetího věku uspokojují potřebu stále se vzdělávat, porozumět moderní době a dávají šanci i lidem, kteří neměli možnost dosáhnout vzdělání v mládí.

Vždyť zdělávání dává životu smysl a možnost styku s lidmi stejného hodnotového zaměření, zlepšuje psychické i fyzické zdraví a v neposlední řadě tato aktivita pomáhá rozvíjet i sebedůvěru. 

Rostoucí počet U3V vyvolal potřebu koordinovat jejich aktivity na mezinárodní úrovni, z toho důvodu vzniklo v roce 1977 Mezinárodní sdružení U3V – AIUTA, které sídlí Toulouse ve Francii.

Asociace univerzit třetího věku ČR

V České republice byla 1. prosince 1993 založena Asociace Univerzit třetího věku ČR (dále jen AU3V), která je neziskovým občanským sdružením institucí, které poskytují vzdělávání na vysokoškolské úrovni občanům České republiky v důchodovém věku. K 21.5.2010 má 51 aktivních členů. Její činnost řídí předsednictvo zvolené na valném shromáždění dne 20.2.2007 (předseda: prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.). Sekretariát asociace sídlí na VUT v Brně.

Jihočeská univerzita se stala členem Asociace dne 18. prosince 1993 a jejím zástupcem je doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. 

Cílem a náplní Asociace podle článku 1 Stanov je:

- iniciovat a podporovat zakládání univerzit třetího věku na vysokých školách v ČR

- organizovat setkání a pracovní semináře zainteresovaných škol a fakult za účelem výměny  poznatků a zkušeností na úseku U3V

- koordinovat činnost U3V v rámci ČR jednotlivých vysokoškolských středisek a vzájemně si vyměňovat informace o činnosti

- navazovat styky s obdobnými organizacemi na mezinárodní úrovni a ucházet se o členství v nich

- spolupracovat s obdobnými národními organizacemi poskytujícími vzdělávání občanům – seniorům, zejména s organizací AIUTA (International Association of the Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students) a evropské informační sítě pro U3V, vedené univerzitou v Ulmu.

- vytvářet předpoklady pro mezigenerační dialog s cílem posílit solidaritu generací

- vyvíjet legislativní iniciativu ve prospěch U3V

- propagovat činnost U3V v hromadných sdělovacích prostředcích 

Významným mezníkem v rozvoji U3V v ČR byl rok 2003, kdy vláda na základě Národního programu přípravy na stárnutí populace usnesením vlády ČR č. 485 ze dne 15. května 2002 rozhodla o poskytnutí dotační podpory veřejným vysokým školám na rozvoj infrastruktury U3V ve výši 15 mil. Kč ročně v letech 2003 – 2007. Tento Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 vychází z principů a doporučení mezinárodních dokumentů (zvláště obou mezinárodních akčních plánů a Zásad OSN pro seniory). Jeho cílem je vytvoření příznivého celospolečenského klimatu a podmínek pro řešení problematiky stárnutí a seniorů a docílení změny postojů a přístupů na všech úrovních, vedoucí k dosažení "společnosti pro všechny generace".

Právě na koordinaci rozdělování této finanční podpory se významnou měrou podílela Asociace U3V. 

Akademie třetího věku 

Zatímco základním a společným předpokladem U3V je vysokoškolská úroveň předávaných informací, zaměření A3V má spíše charakter kulturně osvětový na všeobecně přístupné úrovni. 

Kluby třetího věku 

Tyto kluby jsou určeny lidem starší generace, ale přesto to nejsou kluby důchodců, ani seniorů, ani starých lidí, kteří už mají život za sebou. Cílem klubů je dále rozvíjet a vzdělávat a umožnit plnohodnotný a bohatý život svým členům. 

Co je ještě důležité

Pravidelné cvičení, procházky, chůze - to vše zpomaluje úbytek svalové hmoty, síly i tělesné křehkosti. Podaří-li se včas nastartovat tento zdravý životní styl, pak smysl Mezinárodního roku seniorů, tak jak je vytyčila Světová zdravotnická organizace, přinese kýžený cíl: „Prodloužení zdravého aktivního života a udržení funkční schopnosti a kapacit pro celý život, tedy i pro období třetího věku.“ 

Výše uvedené informace byly čerpány z různých zdrojů z internetu. Zpracovala Marie Macháčková, členka Klubu absolventů U3V JU. Pokud by měl někdo připomínky k textu, nebo chtěl text doplnit zajímavou informací, může se ozvat na adresu uvedenou v kontaktech. Předem děkuj
i.7.7.2010
Comments